Fiscalitat , Comptabilitat i assessorament laboral

Cada vegada es mes comú veure com les petites y mitjanes empreses i les microempreses necessiten l’ajut de una assessoria fiscal per estar al dia dels canvis legislatius i les normes del sistema tributari per complir amb totes les seves obligacions en temps i forma adequada.

Una assessoria fiscal s’encarrega d’orientar a les persones i empreses en tot el que tingui a veure amb les obligacions fiscals i comptables. Aquestes son algunes de les avantatges i raons per les quals es positiu comptar amb una assessoria al teu costat:

Assessorament continuat en matèria fiscal i comptable pot ajudar-te a aconseguir beneficis fiscals, deduccions, exempcions…

Estalvi de temps que pots dedicar al teu negoci

Estalvi d’Impostos, un assessor sap quines despeses son deduïbles, planificar els pagaments…

Major seguretat

Serveis d’assessorament fiscal per empreses:

  • Impost sobre Societats: Planificació fiscal de l’Impost sobre Societats per reduir la càrrega impositiva fent un anàlisi de l’aplicació de possibles beneficis (deduccions, bonificacions…)
  • Comptes Anuals: Confecció i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil.
  • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA (model 303), IRPF (models, 111, 115) IRPF no residents (model 216)
  • Declaracions anuals: IVA (model 390), IRPF (model 190, 180), IRPF No Residents (model 296)
  • Declaracions Informatives: Declaracions recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349), Declaració anual d’operacions amb
  • Intrastat: Gestió i presentació de la declaració d’operacions intracomunitàries i de comerç exterior.
  • Presentació de sol·licitud d’ajornament i fraccionament.

Per la realització d’aquests serveis prèviament es realitzen uns serveis comptables necessaris introduint la comptabilitat del nostres clients en un software de màxima confiança facilitant informes trimestrals als nostres clients.

assessorament laboral

L’assessorament laboral a la empresa es un dels serveis mes importants de la seva gestió. Les persones son un actiu fonamental per l’èxit de una organització, donat que el talent de l’equip es la base per aconseguir nous reptes de futur. Per aquesta raó, l’assessorament laboral es fonamental en una empresa per defensar i protegir amb justícia els drets dels treballadors.

La complexitat, la importància i la constant modificació de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa han anat configurant la necessitat de tenir un assessorament específic en el camp laboral.

Alguns dels serveis que dona el nostre Departament Laboral són:

La formalització de les liquidacions d’assegurances socials (tc1 i tc2) a través del sistema RED de la Seguretat Social.

La confecció dels rebuts de salari.

Confecció de contractes de treball en totes les seves modalitats amb les possibles bonificacions i/o subvencions.

La representació, especialment davant la Inspecció de Treball.

L’assistència en els judicis davant el CMAC, així com també davant els Jutjats d’Afers Socials, així com l’elaboració de demandes.

Tramitació de diferents processos (Jubilació, invalidesa, viudetat).

Diguem que necessites i parlem